Sökning: "Inga Svanberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Inga Svanberg.

 1. 1. CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital : En kvantitativ studie på 272 noterade företag inom EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Svarfvar; Erika Sörell; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; access to capital; capital constraints; KZ-index; WW-index; SA-index; CSR; ESG; tillgång till kapital; kapitalbegränsningar; KZ-index; WW-index; SA-index;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Erika Sörell och Johanna Svarfvar Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – juni  Syfte: Företags sociala ansvarstagande (CSR) blir en allt viktigare fråga i samhället och olika intressenter ställer högre krav på företagen. Det finns olika åsikter om CSR-aktiviteter är en onödig kostnad för företag. LÄS MER

 2. 2. ”Alla säger fitta men inte i klassrummet” : Lärares och elevers syn på tabubelagt språk i klassrummet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Camilla Fallhagen; Isabel Hellman Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Gymnasiet; klassrummet; svordomar; situationsanpassat språk; tabubelagt språk;

  Sammanfattning : Vi har i vårt arbete undersökt elevers och lärares attityder och förväntningar gällande användandet av tabubelagt språk i klassrummet. Undersökningen genomfördes på en kommunal gymnasieskola på en liten ort i Mellansverige där två lärare intervjuades och elever från två olika program svarade på enkäter och observerades i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Är tvångsarbete kriminaliserat? En undersökning av arbetskraftsexploatering utifrån svensk straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Otto Svanberg Ohlsson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; tvångsarbete; arbetskraftsexploatering; människohandel; trafficking; gästarbetare; säsongsarbetare; papperslösa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I medierna förekommer ofta beskrivningar av utländska arbetstagare som blir utnyttjade av sina arbetsgivare på ett graverande sätt. Exempel på detta har varit de thailändska bärplockarna i Norrland och den kinesiska kock i Malmö som tvingades arbeta fram till att han kollapsade. LÄS MER

 4. 4. Vårdnadshavare till varje pris - Dödligt våld mellan föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ann-Marie Svanberg; [2010]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principal rule in Swedish legislation is that biological parents have custody over their child according to the presupposition that ”parents are best”. The presupposition applies not only after the death of one of the legal custodians if they had joint custody, but also when the deceased parent had sole legal custody. LÄS MER

 5. 5. OBEROENDE REVISOR Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Fransson; Charlotte Svanberg; [2003]
  Nyckelord :Revisor; oberoende; analysmodellen; revisorslagen; Ernst Young; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Slutsatser: Revisorn ska inför varje nytt uppdrag göra en prövning av om det föreligger hot mot hans eller hennes oberoende, enligt analysmodellen. Föreligger hot skall motåtgärder vidtas. Är detta inte möjligt eller inte kan anses tillräckligt, så ska uppdraget avböjas. LÄS MER