Sökning: "Inga Svensk"

Visar resultat 1 - 5 av 429 uppsatser innehållade orden Inga Svensk.

 1. 1. Utvärdering av en internetbaserad CMT-kurs avseende samvetsstress, arbetsrelaterad stress, self-compassion och professionell livskvalitet hos vård- och omsorgspersonal : en genomförbarhetsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Börjesson; Ida Olsson; [2021]
  Nyckelord :stress of conscience; work-related stress; self-compassion; professional quality of life; compassionate mind training CMT ; healthcare personnel; samvetsstress; arbetsrelaterad stress; självmedkänsla; professionell livskvalitet; compassionate mind training CMT ; vård- och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Det finns överlag en brist på compassion-inriktade interventioner för vård- och omsorgspersonal. Tidigare studier tyder på att dessa interventioner ger goda resultat, men fler studier behövs. LÄS MER

 2. 2. Pragmatisk förmåga hos barn i åldern 24-29 månader mätt med en svensk forskningsversion av Language Use Inventory (LUI)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Elenor Andersson Stål; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Bedömning av pragmatisk förmåga hos barn förutsätter kunskap om när pragmatiska funktioner tillägnas. Idag finns inga etablerade riktlinjer för tidig pragmatisk utveckling. Detta har bidragit till att det saknas formella material för bedömning av pragmatiska svårigheter i Sverige. LÄS MER

 3. 3. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 4. 4. Hatet och Hatbrotten: Dess offer och förövare i svensk dags- och kvällspress : En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsrapporteringen kring hatbrott i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellen Hellström Persson; Ellen Ingren; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; rasism; islamofobi; hat; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur Expressen och Dagens Nyheter rapporterat om hatbrott under år 2010, 2015 och 2020. I en andra delfråga undersöks i synnerhet den nyhetsjournalistiska rapporteringen om islamofobiska hatbrott under dessa år. LÄS MER

 5. 5. Avdragsrätt för ingående moms på rådgivningstjänster vid avyttring av dotterbolagsandelar : Bör striktare faktureringskrav tillämpas vid aktieavyttring i syfte att förebygga obefogade momsavdrag för rådgivningstjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Esbo; [2021]
  Nyckelord :mervärdesskatt; avdragsrätt för ingående mervärdesskatt; avyttring av dotterbolagsandelar; formella krav för avdragsrätt; materiella krav för avdragsrätt; innehåll i faktura; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för ingående moms regleras i 8 kap. 3 § 1 st. mervärdesskattelagen (1994:200) (ML), respektive artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. Enligt ordalydelserna i bestämmelserna får en ekonomisk aktör avdrag för ingående moms på ett förvärv sominförskaffas till en mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER