Sökning: "Inga Thorn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inga Thorn.

  1. 1. A study in capacity increasing measures in the warehouse at Thorn Lighting AB

    Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

    Författare :Daniel Hellström; Henrik Weibull; [2001]
    Nyckelord :capacity increasing measures; warehouse; Thorn Lighting AB; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att åstadkomma en kapacitetsökning i Thom Lightings lager i Landskrona. Målet var att bestämma hur en lämplig lagerlayout med ett smalgångsalternativ skulle se ut och hur mycket kapacitetsökning denna lösning skulle åstadkomma. LÄS MER