Sökning: "Inga-Karin Dentz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inga-Karin Dentz.

  1. 1. Föräldrar till barn men neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en intervjustudie om samverkan med skolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Inga-Karin Dentz; [2019]
    Nyckelord :bemötande; barn i behov av särskilt stöd; föräldrar; NPF; samarbete; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Sammanfattning Inga-Karin Dentz (2019) Föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – en intervjustudie om samverkan med skolan (Parents to children with autism spectrum disorder – an interwiev study about cooperation with the school) en kvalitativ intervjustudie om hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning uppfattar samarbetet med skolan. Syfte Syftet med detta arbete är att genom intervjuer undersöka hur föräldrar till barn med NPF uppfattar samarbetet mellan hemmet och skolan. LÄS MER