Sökning: "Inga-Lill Olsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inga-Lill Olsson.

 1. 1.  Arbetssituationen under och efter varsel i glesbygd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Monica Hallgren; Inga-Lill Olsson; [2010]
  Nyckelord :varsel glesbygd arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I denna studie tittade vi på arbetstagarnas upplevelse av sin arbetssituation under och efter varsel, utifrån olika arbetsmiljöaspekter och vi antog att det fanns ett samband mellan dessa. Deltagare i studien var anställda på två industriföretag i Jämtlands glesbygd och undersökningarna genomfördes i enkätform. LÄS MER

 2. 2. Boksamtal : Fördjupa och bearbeta intryck av högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL; Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Lena Olsson; Inga-Lill Svensson; [2010]
  Nyckelord :Förskola; boksamtal; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur några förskollärare använder sig av boksamtal vid högläsning för att bearbeta dess innehåll, samt om de upplever boksamtal som en metod för att förstärka språkutvecklingen hos barn i 3-5 års ålder. För att undersöka förskollärares arbete med boksamtal, har en kvalitativ metod tillämpats genom enkätutskick till nio kommunala förskolor. LÄS MER

 3. 3. Att stödja familjer med minderåriga barn när en förälder är svårt sjuk eller döende - vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter : = Supporting families with under-age children when a parent is seriously ill or dying – care personnel’s experiences.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Olsson; Inga-Lill Lindgren; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårdpersonal känner ofta stor rädsla att gå in i vårdsituationer med en döende förälder. Tidiga stödinsatser har visat sig vara av värde för barns krisbearbetning och accepterande i dessa vårdsituationer. LÄS MER