Sökning: "Ingabire Ange Marie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingabire Ange Marie.

  1. 1. För och nackdelar med CT lågdos protokoll : En kvalitativ litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

    Författare :Ingabire Ange Marie; Narmashiri Mina; [2017]
    Nyckelord :Datortomografi låg dos; Buk undersökningar; bildkvalitet; CT strålning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antal röntgenundersökningar som utförs med Computer Tomografi (CT) ökar ständigt i sjukvården, vilket har lett till en ökad mängd farlig strålning som patienter och vårdpersonal utsätts för och därmed följer en rad risker. Därför är det eftersträvansvärt att minimera denna stråldos men även bibehålla bildkvalité och diagnostisk säkerhet. LÄS MER