Sökning: "Inge Nordgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inge Nordgren.

  1. 1. Att informera om rutinmässigt ultraljud : En intervjustudie av tolv barnmorskor

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Git-Marie Nordgren Johansson; Carina Svensson; [2013]
    Nyckelord :information; fosterdiagnostik; informerat val; rutinmässig ultraljudsundersökning; barnmorska;

    Sammanfattning : Lagen om genetisk integritet 2006:351 reglerar villkoren för fosterdiagnostik och innefattar att alla gravida skall erbjudas en allomfattande information om fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik innefattar det som benämns som rutinmässig ultraljudsundersökning som är frivillig att väljas av blivande föräldrar som är inskrivna i svensk mödrahälsovård under graviditeten. LÄS MER