Sökning: "Ingegerd Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingegerd Hansson.

  1. 1. Diakoni i Sverige : diakonerna, samhällets stöttepelare?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Ingegerd Hansson; [2001]
    Nyckelord :diakoni; diakon; diakonissa; social omsorg; bistånd; hjälpverksamhet;

    Sammanfattning : Detta är en studie om diakonin i Sverige. Syftet med denna studie är att söka svar på vad diakoni är. Vilka diakonernas arbetsuppgifter är? Vilka positiva och negativa sidor som detta ämbete för med sig? Samt vilken roll och betydelse de har i och för samhället. Dessutom tar jag reda på om det är ett arbete som ses som ett kall. LÄS MER