Sökning: "Ingegerd Lindqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingegerd Lindqvist.

  1. 1. Elevers uppfattningar om en skolas trygghetsplan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Anna Wängman; Ulrika Líndqvist; [2007]
    Nyckelord :intervention program; bullying; prevention in school; trygghetsplan; handlingsplan; mobbning och kränkningar; förebyggande arbete i skolan;

    Sammanfattning : Abstrakt Titel: Elevers uppfattningar om en skolas trygghetsplan ”Det är väl någonting som skolan har för att alla ska känna sig trygga” Författare: Anna Wängman & Ulrika Lindqvist Ty av arbete: Examensarbete (10p) Handledare: Ingegerd Gudmundson Examinator: Maud Söderlund Program: Lärarprogrammet, Högskolan i Gävle Datum: December 2007 ________________________________________ Syfte Studiens syfte var att undersöka vad elever vet om skolans trygghetsplan och hur elever uppfattar skolans förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån fyra underfrågor som berör området. LÄS MER