Sökning: "Ingela Friborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingela Friborg.

 1. 1. Trygghet och studiero

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ingela Friborg; Helene Stål; [2020-08-10]
  Nyckelord :sociografisk inventering; trygghet och studiero; kvalitativ intervjustudie; specialpedagogers perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utveckla kunskap om specialpedagogers arbete med elevers trygghet och studiero genom sociografisk inventering. Vi har arbetat utifrån följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter har specialpedagoger av arbete med sociografisk inventering?• Vilka upplevelser har specialpedagoger av att genomföra sociografiskinventering?• Vilket avtryck upplever specialpedagoger att sociografisk inventering gör ielevers skolvardag?• Vilket avtryck upplever specialpedagoger att sociografisk inventering gör ideras arbete med att motverka kränkande handlingar?Teori: Studien har sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. IUP- Ett verktyg för elevens lärande : En kvaliatativ intervjustudie om lärares arbete med individuella utvecklingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Ingela Friborg; [2012]
  Nyckelord :Individuell utvecklingsplan IUP ; utvecklingssamtal; individuella mål; lärprocess; kunskapsutveckling; delaktighet; samspel;

  Sammanfattning : Each student in elementary school will under current policy documents have an individual development plan (IEP) from 1 January 2006. The plan should primarily aim for a higher goal achievement, but also to the student to gain a greater understanding of their own learning process and knowledge. LÄS MER