Sökning: "Ingela Frisk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingela Frisk.

  1. 1. Språkutveckling - för alla? : En studie i hur didaktiska metoder i det pedagogiska arbetet kan påverka språkutvecklingen hos barn med avvikande språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ingela Frisk; Sofia Karlstein; [2012]
    Nyckelord :Språkutveckling; avvikande språkutveckling; didaktiska metoder; språkstörning; förskola; skola; informanternas tankar; nativism; socialkonstruktivism; samspelsperspektiv;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka metoder som används i det didaktiska arbetet med barns språkutveckling i förskola och skola, vilka metoder som rekommenderas för barn med avvikande språkutveckling, samt hur arbetet med språkutveckling kan läggas upp i en barngrupp. Metoden som användes var en kvalitativ forskningsansats där intervjuer gjordes med sex verksamma pedagoger. LÄS MER