Sökning: "Ingela Laurin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingela Laurin.

  1. 1. En kamp med bokstäver : Ett arbete om hur pedagogen i dagens skola kan möta elever som har läs- och skrivsvårigheter

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Ingela Laurin; Birgitta Andersson; [2007]
    Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; dyslexidiagnos;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att lyfta fram vilken betydelse kunskap om läs- och skrivsvårigheter kan ha för arbetet i skolan och det lärarna gör. Därför ville vi tydliggöra hur pedagoger uppfattar innebörden av läs- och skrivsvårigheter, samt hur de hanterar och förebygger dessa för att se om valet av åtgärder påverkas av hur man resonerar om svårigheterna. LÄS MER