Sökning: "Ingela Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ingela Lundberg.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete med övervikt inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ingela Lundberg; Veronica Oredsson; [2018]
  Nyckelord :Children; overweight; communication; qualitative method; family-centered care; nurses´; barn; övervikt; kommunikation; kvalitativ metod; familjecentrerad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Övervikt hos barn är ett växande problem i hela världen, så även i Sverige, vilket kan leda till flera allvarliga följdsjukdomar men även psykisk ohälsa. Forskning visar att främja goda levnadsvanor tidigt hos barn är gynnsamt för att förebygga övervikt och sjuksköterskor inom barnhälsovården har en viktig roll i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Närståendes erfarenheter av att leva nära en svårt sjuk och döende person i hemmiljö : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sofia Thorvald; Ingela Lundberg; [2013]
  Nyckelord :Changed life; dying; next of kin; vulnerability; Döende; förändrat liv; närstående; utsatthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt mer av den palliativa vården bedrivs i hemmiljö. Sjuksköterskor träffar ofta närstående som vårdar svårt sjuka och döende personer i hemmet. Vården idag tar inte vara på de närståendes möjligheter och kunskaper. Vårdpersonalen fokuserar på den sjuke och glömmer bort de närståendes behov. LÄS MER

 3. 3. Bolagskoder- en jämförande utredning av nationella och internationella direktiv i Sverige och England

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingela Redelius; Caroline Karlsson; Annika Lundberg; [2006]
  Nyckelord :Svensk kod för bolagsstyrning; Combined Code on Corporate Governance; OECD riktlinjer för bolagsstyrning; Principal-Agentteorin; Corporate Governance-teorin.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på fyra grundstenar; Svensk kod för bolagsstyrning, Combined Code on Corporate Governance, riktlinjer från OECD, EU:s rekommendationer. För att skapa förståelse för dessa olika regelverk samt möjliggöra en analys, har teorin om Agent och Principal, samt den om Corporate Governance använts. LÄS MER