Sökning: "Ingela Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Ingela Persson.

 1. 1. Högstadieelevers syn på lärares ansträngning och dess påverkan på elevers motivation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ingela Persson; Hanna Thene; [2017]
  Nyckelord :ansträngning; elevhälsa; engagemang; motivation; skolutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med arbetet är att belysa högstadieelevernas uppfattningar om vilken betydelse pedagogers ansträngningar har för att eleverna ska lyckas i skolan, samt hur dessa påverkar elevernas motivation. Studien vill i nästa steg belysa elevhälsans syn på elevernas uppfattningar och vilken betydelse de kan ha i skolans lärmiljö. LÄS MER

 2. 2. När magen styr livet : personers upplevelser av att leva med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nordholme Maria; Ingela Persson; [2017]
  Nyckelord :Inflammatory bowel disease; Quality of life; experience; Life experience; Living with; Kronisk inflammatorisk tarmsjukdom; Livskvalite; Livserfarenheter; Erfarenheter; Leva med;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Livet förändras både fysiskt och emotionellt när individen får en diagnos med en kronisk sjukdom. Den sjuke tvingas att anpassa och acceptera att livet förändras. Hur livet med sjukdomen upplevs och hur personen anpassar sig, är individuellt. Även anhöriga och vänner runt den sjuke drabbas. LÄS MER

 3. 3. Effekten av patientcentrerad vård, ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ingela Gillberg; Marit Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Språkstörning i ett flerspråkigt perspektiv - en fallstudie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Amna Ismail Abdulkarim; Ingela Fellnäs; [2014]
  Nyckelord :flerspråkighet; föräldraperspektiv; kommunikationsklass; språkstörning;

  Sammanfattning : Abdulkarim Ismail, Amna & Fellnäs, Ingela (2014). Språkstörning i ett flerspråkigt perspektiv. En fallstudie. Language impairment in a multilingual perspective. LÄS MER

 5. 5. Synen på skönlitteratur

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingela Persson; [2012]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteratursyn; Lärares attityder; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur yrkesverksamma lärare i år 1-3 ser på användningen av skönlitteratur i undervisningen och att förhålla dessa beskrivningar till den litteratursyn jag som blivande lärare håller på att utveckla. Litteraturgenomgången anknyter till läsarorienterande teoribildningar, i linje med den konstruktivistiska, sociokulturella syn på lärande som min utbildning präglas av. LÄS MER