Sökning: "Ingela Westerlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingela Westerlund.

 1. 1. Tillsammans är vi starka! : en fallstudie om personalens upplevelser av en hälsointervention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ingela Westerlund; Charlotte Hössung; [2011]
  Nyckelord :health intervention; mental disabilities; motivational interwieving; empowerment; lifestyle change; hälsointervention; psykisk funktionsnedsättning; motiverande samtal; egenmakt; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Att arbeta med hälsofrämjande insatser är att effektivt sätt att minska ohälsosamma levnadsvanor hos individer med psykisk funktionsnedsättning. Personal som arbetar hälsofrämjande kan aktivt förebygga risker hos funktionsnedsatta och motivera dem till en förändrad livsstil. LÄS MER

 2. 2. Ordning och reda - en studie om den interna kontrollens betydelse vid revision

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ingela Westerlund; Kjell-Ove Persson; [2007]
  Nyckelord :auditing; intern kontroll; revision;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt vilken betydelse den interna kontrollen har för revisorn vid utförandet av en revision. Syftet med studien var att studera den praxis som revisorerna har gällande intern kontroll samt att öka förståelsen för vad de anser är viktigast i den interna kontrollen, men även hur de går tillväga om det finns brister. LÄS MER