Sökning: "Ingen Alexandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ingen Alexandersson.

 1. 1. Det bortglömda formatet : En forskningsöversikt om serier och serieromaner i relation med läsförståelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Alexandersson; Medina Gabeljic; [2018]
  Nyckelord :Serier; serieromaner; läsförståelse; literacy;

  Sammanfattning : I den här översikten undersöker vi forskning om serier och serieromaner som ett hjälpmedel för att utveckla läsförståelse i grundskolans förstaspråksundervisning. Det här är väldigt intressant att forska om då läsning är en viktig kunskap som behövs både i skolan och i det vardagliga livet. LÄS MER

 2. 2. "Det är ingen dans på rosor men ändå ett bra jobb" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linda Örnborg; Mirja Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; stress; coping strategy; social support; client; Psykosocial arbetsmiljö; stress; copingstrategi; socialt stöd; klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats var att, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, ta reda på hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön. Vi ville undersöka hur socialsekreterare fann glädje i sitt arbete och vilka utmaningar socialsekreterarna upplever i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Markpackning och regenerering av markstruktur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Susanne Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :markegenskaper; markprocesser; markfysikalisk förändring; markporositet; skrymdensitet; daggmask;

  Sammanfattning : This study examines soil compaction and its effect on soil properties, how to avoid compaction and how to regenerate damaged soil structures. One central focus that the study deals with is what importance earthworms have in soil compaction processes. LÄS MER

 4. 4. Diagnos dyslexi och dess funktion på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Peter Strid; [2016]
  Nyckelord :Diagnos; Dyslexi; Gymnasieskolan; Självkänsla; Sociokulturellt; Specialpedagogik; Utredning;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att bidra med kunskap om dyslexi som upptäcks på gymnasiet. Syftet är att få en uppfattning om hur diagnosen dyslexi upptäcks samt vilken betydelse diagnosen har. Vidare är syftet att beskriva hur dyslexi påverkar elevens syn på sig själv. LÄS MER

 5. 5. Equity crowdfunding : ny investeringsmöjlighet på riskkapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Malin Alexandersson; My Eliasson; [2015]
  Nyckelord :Crowdfunding; informell riskkapitalmarknad; investerarkaraktär; equity crowdfunding;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur investerare inom equity crowdfunding förhåller sig på den informella riskkapitalmarknaden och huruvida de tillför något nytt på denna marknad. Uppsatsen ser till vilka möjliga motiv och risker det innebär att investera i equity crowdfunding och även eventuella förväntningar på utfallet av det investerade kapitalet. LÄS MER