Sökning: "Ingen Alexandersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ingen Alexandersson.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Markytesänkning,växthusavgång och utlakning från dikad torvjord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Ahlvin; Sofia Alexandersson Ros; [2020]
  Nyckelord :Dikad torvmark; höjdmätning; markytesänkning; koppargödsling; växthusgaser;

  Sammanfattning : Greenhouse gas emissions and land subsidence on four cultivated peat soils (Martebo, Örke, Kälkestad, Lidhult) have been investigated by measuring emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in field and lab. Greenhouse emitted gas (mg/h) from undisturbed soil cores was measured in lab. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar väder- och landskapsfaktorer frösättning i rödklöver?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Anton Alexandersson; [2019]
  Nyckelord :väder; landskap; rödklöver; pollinatörer; frösättning;

  Sammanfattning : Rödklöverskördarna tenderar att variera relativt mycket från år till år i Sverige, vilket skapar en osäkerhet i tillgången på frön till klövervall. Frösättningen i rödklöver sker enbart genom pollinerande insekter och många faktorer samspelar för att skapa goda förutsättningar för både rödklövern och pollinatörerna. LÄS MER

 4. 4. Det bortglömda formatet : En forskningsöversikt om serier och serieromaner i relation med läsförståelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Alexandersson; Medina Gabeljic; [2018]
  Nyckelord :Serier; serieromaner; läsförståelse; literacy;

  Sammanfattning : I den här översikten undersöker vi forskning om serier och serieromaner som ett hjälpmedel för att utveckla läsförståelse i grundskolans förstaspråksundervisning. Det här är väldigt intressant att forska om då läsning är en viktig kunskap som behövs både i skolan och i det vardagliga livet. LÄS MER

 5. 5. "Det är ingen dans på rosor men ändå ett bra jobb" : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linda Örnborg; Mirja Alexandersson; [2017]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; stress; coping strategy; social support; client; Psykosocial arbetsmiljö; stress; copingstrategi; socialt stöd; klient;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats var att, utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, ta reda på hur socialsekreterare inom socialtjänsten upplever den psykosociala arbetsmiljön. Vi ville undersöka hur socialsekreterare fann glädje i sitt arbete och vilka utmaningar socialsekreterarna upplever i arbetet. LÄS MER