Sökning: "Ingen Sahlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingen Sahlberg.

 1. 1. "För flerspråkiga elever är det inte i första hand dyslexi." : En undersökning om några speciallärare och specialpedagogers uppfattningar om flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter på gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Caroline Sahlberg; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; svenska som andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; gymnasieskolan; diagnostisering; stöd; specialpedagogik; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Alla elever har rätt till att få det stöd som de behöver för att utvecklas på bästa sätt i skolan. För att flerspråkiga elever ska få det stöd som de är i behov av, behöver skolorna ha mer kunskaper om flerspråkighet. LÄS MER

 2. 2. Lovlighetsgränsen för informationsövertag vid avtalsslut - En rättsekonomisk analys av upplysningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Sahlberg; [2008]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar rättsekonomiska aspekter på utformningen av upplysningsplikt. Det har för det första fastslagits att det är tveksamt huruvida upplysningsplikt överhuvudtaget bör föreligga, när en marknad har uppnått en viss grad av effektivitet. LÄS MER