Sökning: "Inger Berggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inger Berggren.

  1. 1. Vad upplever elever som meningsfullt i skolan? : en salutogen studie vid en hälsofrämjande skola

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Ebba Franson; Ellika Berggren; [2009]
    Nyckelord :Salutogent perspektiv; KASAM; meningsfullhet; hälsofrämjande skola; elever;

    Sammanfattning : Abstract    Titel:                  Vad upplever elever som meningsfullt i skolan?                       – en salutogen studie vid en hälsofrämjande skola Nivå:              C-uppsats i ämnet pedagogik Författare:       Ellika Berggren och Ebba Franson Datum:              2010-01 Handledare:    Inger Ahlgren  Syftet: Elever i grundskolan som upplever skolan som meningsfull har större förutsättningar att uppleva hälsa och välmående i framtiden. För att kunna förstärka meningsfullheten i skolan är det enligt tidigare forskning viktigt att utgå från elevernas perspektiv. LÄS MER