Sökning: "Ingmar Danielsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingmar Danielsson.

  1. 1. Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Ingmar Danielsson; [2018]
    Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberative communication; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Samtalsgenrer;

    Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. LÄS MER