Sökning: "Ingrid Åhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Åhlin.

  1. 1. Erfarenheter av prevention av psykisk ohälsa och suicid : en kvalitativ studie inom social- och utbildningsförvaltningen

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

    Författare :Annelie Boström; Ingrid Gustafsson Åhlin; [2018]
    Nyckelord :prevention; förebyggande arbete; psykisk ohälsa; suicid; självmord; arbetsgivarens roll;

    Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra med kunskap om och förståelse för hur arbetsgivare arbetar med psykisk ohälsa och suicidprevention i arbetslivet (kommunförvaltningar). Vår undersökning är en kvalitativ studie med en hermeneutisk inriktning och en induktiv ansats. LÄS MER