Sökning: "Ingrid Carlgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ingrid Carlgren.

 1. 1. Kunskap och kunskapsformer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Per Lavenius; Christer Svennerlind; [2020-09-15]
  Nyckelord :Kunskap; kunskapsform; praktikvändning; Ingrid Carlgren;

  Sammanfattning : Uppsatsens primära syfte är att analysera begreppet kunskapsform samt de fyra kunskaps-formerna fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap, som dessa beskrivs av Ingrid Carlgren. Ett andra syfte är att ge förslag till förändringar/förbättringar av bestämningarna av de fyra kunskapsformerna. LÄS MER

 2. 2. Läraren och likvärdigheten. En jämförande analys av läroplansbetänkanden

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tuva Åkerström; [2011]
  Nyckelord :Betänkande; likvärdighet; professionalisering; läroplansteori;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att genom en jämförelse mellan den statliga offentliga utredningen (be-tänkandet) Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan (SOU 2007:28) det tidigare betän-kandet Skola för bildning (SOU 1992:94) undersöka vilka betydelser och egenskaper begrep-pet likvärdighet ges samt hur likvärdighet relateras till läraren. Dessa betänkanden utgjorde underlag för utformandet av Lgr 11 samt Lpo 94. LÄS MER

 3. 3. "Man lurar in det". Fyra förskollärare om kunskap och lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Kronfors; Johanna Larsson; [2009]
  Nyckelord :kunskap; lärande; Lpfö 98; det sociokulturella perspektivet; Ingrid Carlgren;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger ser på och förklarar begreppen kunskap och lärande i förskolan. Vi har undersökt om det finns likheter och skillnader i dessa resonemang med det som uttrycks i läroplanen för förskolan (Lpfö 98). LÄS MER