Sökning: "Ingrid Dahlberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ingrid Dahlberg.

 1. 1. "Det kräver bara lite mer tid och det kräver bra personer omkring dig." : Unga vuxna med rörelsehinder berättar om sin skoltid.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ingrid Dahlberg Nylund; [2013]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; disability; disabled; inclusion; life history; listen to students voices; bullying; normalization principle; physical disabilities; teaching assistant; school day; educational biography; Cerebral Pares; funktionshinder; funktionsnedsättning; inkludering; livshistoria; lyssna till elevers röster; mobbning; normaliseringsprincipen; rörelsehinder; elevassistent; skolvardag; utbildningsbiografi;

  Sammanfattning : Utifrån Normaliseringsprincipen och demokratiska strömningar under andra hälften av 1900-talet påbörjades på skolområdet en integreringsprocess. Begreppet inkludering introducerades senare för att markera skolans ansvar i frågan. Trots inkluderingsuppdraget har avskiljande lösningar inom skolan åter blivit vanliga. LÄS MER

 2. 2. En studie om förskolors kartläggning av barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL; Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOLLinnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ingrid Dahlberg; Anette Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :kartläggning; barns språkutveckling; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka behovet av att i förskolan kartlägga barns språkutveckling. Vi har även studerat i vilket syfte kartläggning sker och vilka metoder som används. Särskilt intresse har riktats mot TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling, och några pedagogers uppfattning om detta material. LÄS MER

 3. 3. Han går mest omkring och stör : En textanalys av ansökningar om särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lena Arvidsson; Ingrid Dahlberg Nylund; [2008]
  Nyckelord :Särskilt stöd; textanalys; normalitet; skolsvårigheter; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Kravet på dokumentation av elever har ökat starkt sedan den målstyrda skolan infördes. Skolorna ska skriva individuella planer för varje elev samt åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Diagnosens vara eller icke vara : En kvalitativ studie om speciallärares/specialpedagogers syn på fenomenen ADHD och DAMP

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Dahlberg; Ingrid Eriksson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim & Questions at issue The aim of our study is to study how special teachers/special educationalists in schools of Stockholm look at the phenomenon ADHD/DAMP. We have looked into their view on the diagnose, compared to the two different kinds of research visions about the diagnosis who are known in Sweden today. LÄS MER