Sökning: "Ingrid Einarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Einarsson.

  1. 1. Bilderboken på förskolan : -en studie om hur några förskolor använder bilderboken på olika sätt

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOLLinnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOLLinnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Rebecka Einarsson; Ingrid Ivarsson; [2012]
    Nyckelord :Bilderbok; pedagog; arbetssätt; språkutveckling; läsutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att få en inblick och en förståelse för hur pedagoger arbetar med bilderböcker på förskolan. Genom en kvantitativ enkät bestående av sex slutna och två öppna frågor ville vi undersöka hur pedagoger på åtta olika förskolor arbetade med barn och bilderböcker. LÄS MER