Sökning: "Ingrid Forsman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Forsman.

  1. 1. Situationen för anhöriga till yngre personer med demenssjukdom

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Sophie Rubensson Granrud; Ingrid Forsman; [2012]
    Nyckelord :Dementia; Alzheimer s; Relatives; Role Theory; Systems Theory; Society; Social Network; Responsibility; Information; Knowledge; Work; Leisure; Demens; Alzheimers; Anhöriga; Rollteorin; Systemteorin; Samhället; Socialt nätverk; Ansvar; Information; Kunskap; Arbete; Fritid;

    Sammanfattning : .... LÄS MER