Sökning: "Ingrid Holmqvist Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Holmqvist Nilsson.

  1. 1. Slöjd som ett samanhållet ämne - om slöjdlärares syn på samarbete inom ämnet / Craft as a Joint Subject - on Craftteachers View on Collaboration Within the Subject

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Ingrid Holmqvist Nilsson; [2014]
    Nyckelord :engagemang; samarbete; slöjd; slöjdprocess; slöjdprocess;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur slöjdlärare arbetar med slöjd som ett sammanhållet ämne utifrån läroplanen. Ända sedan Läroplan för grundskolan (hädanefter Lgr 80, Skolöverstyrelsen, 1980), har slöjd varit ett sammanhållet ämne med ett betyg i slöjd. LÄS MER