Sökning: "Ingrid Johnson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ingrid Johnson.

 1. 1. La metáfora conceptual en el contexto político : Un análisis de la traducción al inglés de las metáforas conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de las Naciones Unidas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Romanska språk

  Författare :Ingrid Eriksson; [2015]
  Nyckelord :metáfora conceptual; traducción; Hugo Chávez; Organización de las Naciones Unidas; ONU;

  Sammanfattning : El objetivo de este trabajo es analizar la traducción al inglés de cuatro metáforas conceptuales utilizadas por Hugo Chávez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta investigación es realizada mediante un análisis cualitativo que se basa en la teoría de la metáfora conceptual formulada por George Lakoff y Mark Johnson en 1980. LÄS MER

 2. 2. Om skyldigheten att begränsa skadan i köprätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingrid Johnson; [2006]
  Nyckelord :Köprätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt gäller som en allmän avtalsrättslig princip, att en part som drabbats av ett avtalsbrott är skyldig att försöka begränsa den skada som avtalsbrottet medför, så att det skadestånd som den avtalsbrytande parten kan bli skyldig att betala inte blir större än vad situationen påkallar. Denna rättsprincip har fått uttryckligt lagstöd på köprättens område. LÄS MER