Sökning: "Ingrid Paulin-Rosell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Paulin-Rosell.

  1. 1. School development based on the experience of a few teachers from Swedish Upper Secondary Schools

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Ingrid Paulin-Rosell; [2009]
    Nyckelord :skolutveckling; profession; pedagogiskt ledarskap; sammanhang; delaktighet;

    Sammanfattning : Vilka möjligheter har lärare att påverka inriktningen på utvecklingsarbetet på den egna skolan? Hur identifieras utvecklingsbehoven och av vem? Vilka verktyg förfogar lärarna över för att utveckla skolan? Syftet med studien är att ta reda på den syn några lärare på gymnasiet har på sin roll i skolutvecklingsarbetet. Syftet är också att ta reda på om det finns några gemensamma mönster i lärarnas sätt att resonera kring skolutveckling och sina möjligheter att påverka. LÄS MER