Sökning: "Ingrid Stjernerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Stjernerberg.

  1. 1. Elevens eget ansvar, en studie av tolkning och praktiskt genomförande i grundskolan

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Mia Bråten; Anna Johansson; Ingrid Stjernerberg; [2007]
    Nyckelord :styrdokument; läroplan; elevansvar; implementering;

    Sammanfattning : Syfte och problemområde:Examensarbetet skall ge svar på pedagogers, elevers och föräldrars tolkning av läroplan, Lpo 94, med avseendepå ansvarsbegreppet. Problemområdet tar sin utgångspunkt i läroplanens målformuleringar om ansvar, isynnerhet elevens eget ansvar. LÄS MER