Sökning: "Ingrid Swahn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Swahn.

  1. 1. How light becomes performance space

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Emilia Olofsson; Ingrid Swahn; [2013]
    Nyckelord :Space; lighting design; lighting designer; colour; set design;

    Sammanfattning : Det här är en text som är ett resultat av vårt examensarbete vi genomfört under den sjätte och sista terminen på scenproduktionsutbildningen på Malmö högskola. Texten och examensarbetet utgår ifrån frågeställningar som vi arbetat med under terminen i samband med att vi ljussatt två teaterföreställningar som satts upp av Teaterhögskolan i Malmös examinerande masterelever. LÄS MER