Sökning: "Ingrid Tell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Tell.

  1. 1. "Det kräver bara lite mer tid och det kräver bra personer omkring dig." : Unga vuxna med rörelsehinder berättar om sin skoltid.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Ingrid Dahlberg Nylund; [2013]
    Nyckelord :Cerebral Palsy; disability; disabled; inclusion; life history; listen to students voices; bullying; normalization principle; physical disabilities; teaching assistant; school day; educational biography; Cerebral Pares; funktionshinder; funktionsnedsättning; inkludering; livshistoria; lyssna till elevers röster; mobbning; normaliseringsprincipen; rörelsehinder; elevassistent; skolvardag; utbildningsbiografi;

    Sammanfattning : Utifrån Normaliseringsprincipen och demokratiska strömningar under andra hälften av 1900-talet påbörjades på skolområdet en integreringsprocess. Begreppet inkludering introducerades senare för att markera skolans ansvar i frågan. Trots inkluderingsuppdraget har avskiljande lösningar inom skolan åter blivit vanliga. LÄS MER