Sökning: "Ingvild Elsbak Westerlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingvild Elsbak Westerlind.

  1. 1. IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

    Magister-uppsats,

    Författare :Ingvild Elsbak Westerlind; Ajdin Imsirovic; [2023-04-20]
    Nyckelord :Sjuksköterska; vårdavdelning; IVA; outreach; intensivvårdssjuksköterska; perspektiv;

    Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER