Sökning: "Ingvor Persson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingvor Persson.

  1. 1. Erfarenheter av dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Ingvor Persson; Maria-Eliana Sánchez Muñoz; [2008]
    Nyckelord :Erfarenheter; dialog; respons; förståelse; meningsskapande; distatansutbildning; distansstudier; distansstudenter;

    Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva erfarenheter av dialogen mellan distansstudenter och dialogens betydelse för förståelse och meningsskapande. Vårt empiriska material utgörs av semi–strukturerade intervjuer. LÄS MER