Sökning: "Inköpsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Inköpsprocess.

 1. 1. Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter : En fallstudie på Wexiödisk AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Abo Sabih; Emil Sutarzewicz; [2020]
  Nyckelord :Purchasing process; purchasing process for transports; non-value creating activities; wastes; outsourcing; Inköpsprocess; inköpsprocess för transporter; icke-värdeskapande aktiviteter; slöserier; outsourcing;

  Sammanfattning : Titel: Utveckling och förbättring av inköpsprocessen för transporter. - En fallstudie på Wexiödisk ABBakgrund: Allt fler företag väljer att inte utföra transporterna på egen hand och istället samarbetar med tredjepartslogistikföretag. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av en inköpsprocess med hänsyn till en effektiv lagerstyrning. : En fallstudie på Swedpaper AB.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Jasmina Khalfi; Zarina Said Jabbar; [2020]
  Nyckelord :Inköpsprocess; lagerstyrning; effektivitet; Lean; Lean i inköp; JIT; JITP;

  Sammanfattning : Inköp i små papperstillverkande företag är lägre prioriterat än i större företag, eftersom den erhåller en mindre andel av företagets omsättning i jämförelse med försäljning. Fortfarande kan en effektivisering av inköp leda till högre lönsamhet, varje sparad krona i inköp är en vinst. LÄS MER

 3. 3. Avtalstrohet inom offentlig verksamhet : En utforskande studie av vad som driver inköp utanför avtal inom hälso- och sjukvård

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Sebastian Djuréen; [2020]
  Nyckelord :Offentlig upphandling och inköp; avtalstrohet; inköpsprocess och drivande parametrar;

  Sammanfattning : BackgroundOver the years, public procurement has proved difficult. There are several procurements that have caused major problems as a result of poor implementation. At present, there are insufficient studies done on procurement and purchasing processes, largely due to difficulties in obtaining good procurement data to analyze. LÄS MER

 4. 4. Agile Contracts Implementation for Industrial Companies Purchasing Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Albin Arnelo; Nicole Fogelgren Broberg; [2020]
  Nyckelord :Agile Contract; Buyer; Embedded Systems; Intellectual Property Rights; Partnership; Payment Model; Procurement; Supplier; Transparency; Trust; Agila Kontrakt; Betalningsmodell; Förtroende; Immateriella Rättigheter; Inbyggda System; Köpare; Leverantörer; Partnerskap; Riskhantering; Transparens; Upphandling;

  Sammanfattning : The continuous advances and prevalence of embedded systems, being systems consisting of both hardware and software put together, provides a great challenge for industrial companies. Due to the increasing need of complex products to meet the demands of customers, companies more often need to source software from external suppliers. LÄS MER

 5. 5. Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Bytyci; Daniel Ostojic; Sasa Veljkovic; [2020]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Bilbranschen; B2B; Digital Marknadsföring; Organisatoriskt Inköp; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER