Sökning: "Inkomstslaget tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Inkomstslaget tjänst.

 1. 1. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 2. 2. TRE SCHABLONER I INKOMSTSKATTELAGEN

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Patrick Hallerstedt; [2022]
  Nyckelord :Schabloner;

  Sammanfattning : Aändandet av schabloner som beskattningsmodeller är vanligt förekommande i inkomstskattelagen (SFS 1999:1299) (IL). Schabloner i den svenska inkomstskatterätten har inte undersökts särskilt varför det finns ett behov av att diskutera för-och nackdelar med schabloner som lagstiftningsteknik. LÄS MER

 3. 3. Smita eller smitta? – Utomståenderegeln i förhållande till begreppet om samma eller likartad verksamhet inom reglerna om fåmansföretagsbeskattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Wahlman; [2022]
  Nyckelord :Skatterätt; Fåmansföretagsbeskattning; Samma eller likartad verksamhet; Utomståenderegeln; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker och analyserar hur utomståenderegeln förhåller sig till begreppet samma eller likartad verksamhet vid tillämpning av de särskilda fåmansföretagsreglerna. Vidare utrönas det gällande rättsläget för vartdera bestämmelse, vilket har sin utgångspunkt i lagstiftning och förarbeten. LÄS MER

 4. 4. Beskattning av incitamentsprogram i fåmansföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Fredrik Cederborg; [2022]
  Nyckelord :Tax law; close company; close companies; incentive programs; Skatterätt; fåmansföretag; incitamentsprogram; förmånsbeskattning; värdepappersregeln; 3:12;

  Sammanfattning : I denna framställning görs en kritisk granskning och analys av samspelet mellan regelverken för beskattning av incitamentsprogram och beskattning av ägare till fåmansföretag. Framställningen ämnar precisera hur olika rättigheter som följer av incitamentsprogram ska klassificeras skatterättsligt, när beskattningstidpunkten inträder och slutligen hur beskattningen påverkas av att programmet införs i ett fåmansföretag. LÄS MER

 5. 5. Ett alternativt sätt att beskatta carried interest - Med utgångspunkt i ekonomisk och finansiell teori samt skatterätt, hur kan carried interest beskattas med beaktande av finansmarknadens generella uppgång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nicolas Ek; [2021]
  Nyckelord :Carried interest; skatterätt; riskkapital; riskkapitalbolag; Private Equity; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vilket inkomstslag carried interest beskattas har fått stor medial uppmärksamhet då det ofta handlar om betydande belopp. Vilket inkomstslag carried interest beskattas i har stor inverkan på skattskyldigs skattebörda och även hur mycket skatteintäkter som inbringas till staten. LÄS MER