Sökning: "Inomhusklimat"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Inomhusklimat.

 1. 1. Energieffektivisering av Brf. Mörbylund : Förbättringsåtgärder i ett FTX- system

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Cyrus Ourak Pour; [2020]
  Nyckelord :Effektivisering; Fläkt; FTX-System; Tryck; Flöde; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Utifrån ett effektiviseringsperspektiv beror en byggnads inomhusklimat på flera enskilda system som tillsammans tillför och balanserar erforderligt energibehov till byggnaden, och samtidigt har de växelverkan med varandra. Systemen är uppvärmningssystem, kylsystem, ventilationssystem, samt styr-och reglersystem som spelar roll av hjärna för de andra. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av energianvändning och inomhusklimat för industrifastighet : Förslag på effektiviseringsåtgärder

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Max Kam; [2020]
  Nyckelord :Energianvändning; energikartläggning; inomhusklimat; VIP-Energy; ventilation;

  Sammanfattning : In this work, an audit of energy use and the indoor climate in anindustrial property has been carried out and measures taken that canimprove these aspects have been investigated. The property that wasstudied in this project is Munters factory in Tobo. LÄS MER

 3. 3. Vädringsvanor och energiberäkningar : En enkätstudie kring vädringsvanor och dess påverkan på energiberäkningar i bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Adrian Cerps; Samuel Bergvall; [2020]
  Nyckelord :Vädring; Beteende; Energiberäkningar; Energiförluster; Beteendemönster; Vanor; Inomhusklimat; Luftflöde; Ventilation; FTX-system; F-system;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen kring vädringsrelaterade beteenden i Sverige samt illustrera vad det har för betydelse för energianvändningen. Ge-nom att samla in enkätsvar från hushåll över hela Sverige samt beräkna ener-giförluster från dessa svar tas förslag fram på vädringstillägg för olika bo-stadstyper. LÄS MER

 4. 4. Hyresgästers betalningsvilja för smart teknik i kontorslokaler

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karolin Ayarra; Cissi Chong; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; smart technology; office market; tenants; property owners; willingness to pay; rental premium; Digitalisering; smart teknik; kontorsmarknad; hyresgäster; fastighetsägare; betalningsvilja; hyra;

  Sammanfattning : I dagens digitala era utvecklas tekniken med en imponerande hastighet och fastighetsmarknaden är inte oberörd. Hyresnivån på kontorslokaler påverkas av attribut inomhuvudkategorierna byggnadsegenskaper, läge och hyresvillkor på kort sikt. LÄS MER

 5. 5. Replacing Setpoint Control with Machine Learning : Model Predictive Control Using Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Dahlberg; Mattias Mineur; Linus Shoravi; Holger Swartling; [2020]
  Nyckelord :model predictive control; MPC; artificial neural network; ANN; machine learning; heating; indoor climate; climate control; HVAC; setpoint curve; maskininlärning; inomhusklimat; börvärdeskurva; artificiella neurala nätverk;

  Sammanfattning : Indoor climate control is responsible for a substantial amount of the world's total energy expenditure. In a time of climate crisis where a reduction of energy consumption is crucial to avoid climate disaster, indoor climate control is a ripe target for eliminating energy waste. LÄS MER