Sökning: "Inomstatliga Konflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Inomstatliga Konflikter.

 1. 1. Skyldigheten att skydda - Vad krävs för att den ska användas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Olovsson; [2015]
  Nyckelord :Responsibility to protect; Folkrätt; R2P; Public international law; Skyldighet att skydda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Responsibility to protect, eller R2P, är en norm inom FN som uppstod som en reaktion på många av de inomstatliga konflikter som pågick världen över under 90-talet. FN:s misslyckande med att skydda de civila som drabbades av humanitära katastrofer visade på ett behov av förändring gällande möjligheten att ingripa i inomstatliga konflikter. LÄS MER

 2. 2. Att jämföra ojämlikhet : En jämförande kvantitativ studie kring operationaliseringar i diskursen för inbördeskrig

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hugo Johansson; [2015]
  Nyckelord :exploatering; inom-statlig konflikt; logistisk regression; akaikes information criterion; Inequality Extraction Ratio; Gini-koefficienten; inbördeskrig;

  Sammanfattning : I forskningsdiskursen rörande inomstatliga konflikter finns en diskrepans mellan kvantitativa och kvalitativa studier huruvida variabeln ekonomisk ojämlikhet har en signifikant effekt på risken för konflikt eller inte. Genom att förflytta tanken från generell ojämlikhet till exploatering argumenterar uppsatsen för att rätt typ av ekonomisk ojämlikhet inte blivit operationaliserat på rätt sätt tidigare. LÄS MER

 3. 3. Solid Squares and Dynamic Circles, A Humanitarian Assessment of Prolonged Hostilities in Central Africa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Skarbro; [2014]
  Nyckelord :Public International Law; International Humanitarian Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar den pågående konflikten i Centralafrikanska republiken och dess angränsande länder, med särskilt fokus på regionen omfattande nordöstra Centralafrikanska Republiken, östra Chad och västra Sudan (CCS-regionen). Med anledning av dess orsakande av avsevärda civila förluster och dess efterlämnande av åtskilliga förstörda samhällen utgör konflikten en betydande angelägenhet för det internationella samfundet. LÄS MER

 4. 4. En geopolitisk återkomst : Kultur, ekonomi och territoriell konstruktion i samband med inomstatliga konflikter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Martin Björk; [2013]
  Nyckelord :Geopolitics; geographical room; conflict; state; conflict model; polity; culture; economy; territorial construction; intrastate; international relations; Scotland; Xinjiang;

  Sammanfattning : Through geopolitical theory this thesis explores how conflicts within states can be read and understood according to an analytical model determining one or several possible causes for the conflict.  The model is created by the author and reflects geopolitical theory by giving three possible explanations to an intrastate conflict: culture, economy or territorial construction. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för AU som säkerhetsgemenskap avseende inomstatliga konflikter med transnationell inblandning

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Sjöberg; [2012]
  Nyckelord :African Union; Africa; security communities; transnational involvement; Afrikanska Unionen; Afrika; säkerhetsgemenskap; transnationell inblandning;

  Sammanfattning : The theory of ‘security communities’ is generally understood as ”dependable expectations of peaceful change” between groups and whether or not the African Union can be said to meet that criteria has been contested in the research community. One of the central disagreements lie in the nature of the region’s conflicts, of which a majority are intrastate but with tendencies of transnational involvement. LÄS MER