Sökning: "Inquiry-based approach"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Inquiry-based approach.

 1. 1. A CROSS-COUNTRY STUDY ON THE EFFECTIVENESS OF INQUIRY-BASED AND TRADITIONAL DIDACTIC APPROACHES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kadir Isik; [2020-09-10]
  Nyckelord :Inquiry-based approach; traditional didactic approach; science instruction;

  Sammanfattning : Aim : In past decades, teacher practices in science teaching have changed from perceived traditional ways of teaching to more inquiry-based approaches. The driving force behind this change is the assumption of inquiry-based approach being more effective in terms of student science achievement than the traditional didactic approach. LÄS MER

 2. 2. Is constructivism a prerequisite to unlock the power of web based platforms in teacher training? : A case study on the enablers for web based learning platforms for teacher training in Cambodia

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Natasha Peacock; [2019]
  Nyckelord :constructivism; connectivism; least developed countries LDCs ; teacher training; education technology ed-tech ; pedagogy; 21st century skills; cMOOCs; TPACK;

  Sammanfattning : This case study, executed in school network driven by a private foundation for underprivileged children in Cambodia, provides a perspective from a unique situation of technology enablement in an environment with a predominantly instructivist teaching tradition.   The said environment is strongly influenced by private sector donors with strong constructivist traditions and expectations. LÄS MER

 3. 3. Moving Climate Change Adaptation in the Forest Sector Forward Through Stakeholder Empowerment : A Case Study on Västerbotten County, Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Auvikki Ilmarar Bjerka de Boon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change and what to do about it, both in relation to mitigation and adaptation, is a strongly debated topic. One of the areas that has been brought forward as pivotal in both adaptation and mitigation is the forest sector. Yet, the scientific literature reveals that adaptation measures are to date seldomly implemented in this sector. LÄS MER

 4. 4. Ett öppet undersökande arbetssätt i biologiundervisningen i årskurs 4-6 : En studie om lärares attityder och tankar baserat på arbetslivserfarenhet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Lindskog; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; IBSE; Inexperienced teachers; primary school; Grundskolelärare; NO-undervisning; nyutexaminerade lärare; processinriktad undervisning;

  Sammanfattning : NO-undervisningen idag ställer stora krav att lärarna ska erbjuda eleverna möjligheter att utveckla sina förmågor inom NO. I grundskolans årskurser 4-6 tilldelas de naturorienterande ämnena få antal timmar vilket leder till att många lärare känner en tidspress inför att hinna med det centrala innehållet inom det angivna tidsutrymmet. LÄS MER

 5. 5. Professional development for inquiry-based science education in a low stake high support environment : The French ASTEP-program

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Johanna Lundström; [2016]
  Nyckelord :inquiry based science education; primary school; professional development; teacher education; integrated model of teacher professional growth; undergraduate science education; identity development;

  Sammanfattning : This work examines the learning outcomes of a French professional development program for science education in primary school, ASTEP. The program is based on a partnership between a primary school teacher on one hand and a subject expert on the other. LÄS MER