Sökning: "Inramningsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Inramningsteori.

 1. 1. "The media do not reflect reality, they construct reality" : En kritisk diskursanalys om hur svenska medier skildrade terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Solin Salar Sharif; Mariam Miyan; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Kenya; Frankrike; Kritisk diskursanalys; Postkolonialism; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Media har i uppgift att förmedla nyheter och dess förmåga att konstruera och framställa olika perceptioner är en maktfaktor i samhället. En medial bild kan tolkas av socialarbetare och påverka hur denne uppfattar sina medmänniskor, klienter och deras sociala problem. LÄS MER

 2. 2. Strategier för ett kvalitativt och produktivt vägledningssamtal : En kvalitativ intervjustudie om vilka strategier vägledarna på grundskolorna anser är centrala för att förbereda eleverna inför det individuella vägledningssamtalet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Andersson; Lena Rattfelt; [2020]
  Nyckelord :Guidance counselling session; Preparation; Strategies; Vägledningssamtal; Förberedelser; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka strategier vägledarna på grundskolorna anser är centrala för att förbereda eleverna inför det individuella vägledningssamtalet samt belysa hur vägledarna uttrycker betydelsen av dessa förberedelser. En kvalitativ intervjustudie används som metod för att besvara studiens syfte samt forskningsfrågor och studien är baserad på intervjuer med åtta yrkesverksamma vägledare på grundskolor. LÄS MER

 3. 3. BIBLIOTEK MOT RASISM : Biblioteksanställdas upplevelser och beskrivning av en antirasistisk kampanjs framväxt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inramningsteori; Antirasism; Sociala rörelser; Bibliotek och samhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att studera kampanjen ”Bibliotek mot rasism”som genomfördes i fyra olika biblioteksregioner i Sverige från 2014 till 2016. Med intervjuer som metod och inramningsteori som analytiskt verktyg har kampanjen kartlagts och studiens syfte är att se hur kampanjen utvecklades över tid och hur kampanjen kan ställas i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Klimatdebatten är en ideologisk hybrid. En kvalitativ studie om hur nyhetstidningar ramar in diskussionen om klimatförändringar genom en politisk ideologisk positionering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linda Jönsson; Dorentina Rama; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; nyhetstidningar; politisk ideologi; kvalitativ innehållsanalys; inramningsteori; ideologi; Sverige;

  Sammanfattning : Nyhetstidningar influerar sina läsare genom att rama in sina texter på olika sätt i ledarartiklarna. Denna kvalitativa innehållsanalys visar hur Dagens ETC, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden positionerar sig genom sina politiskt ideologiska hemvister för att föra fram sina budskap gällande klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Inställningar till våld inom den radikalnationalistiska sociala rörelsen i Sverige

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Sofia Beskow; [2018]
  Nyckelord :Social movements; radical nationalism; violence; political violence; framing theory; collective identity.; Sociala rörelser; radikalnationalism; våld; politiskt våld; inramningsteori; kollektiv identitet.;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar en empiriskt välgrundad bild av inställningar till våld i radikalnationalistiska rörelser samt av hur dessa (re)konstrueras och upprätthålls inom organisationer. Studien utgörs av en hermeneutisk inramningsanalys av texter, artiklar, podcasts, radioprogram och dokumentärer av och om radikalnationalistiska aktörer. LÄS MER