Sökning: "Inre tro"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Inre tro.

 1. 1. Hunden som specialpedagogiskt verktyg i förskolan : Hunden som dörröppnare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Birgitta Ranta; Mia Öyen; [2018]
  Nyckelord :Dog; preschool; motivation to learn; dog-assisted pedagogy; therapy dog; animal-assisted therapy; animal-assisted education; canine-assisted education.; Hund; förskola; pedagogik; motivation; hundassisterad pedagogik; terapihund; hundassisterad terapi; djurassisterad terapi.;

  Sammanfattning : Studiens syfte utgår ifrån hur hunden kan vara till stöd för att motivera barns lust till lärande, synliggöra skillnader mellan utbildningar, samt lyfta fram hur utbildning kring HAP ser ut för hundekipage. Studien har en kvalitativ ansats med motivationsteorier som utgångspunkt i bearbetning och analys av resultat. LÄS MER

 2. 2. MED SJÄLVET SOM STÖDJANDE VÄGVISARE, CHEFERS UPPLEVELSE AV LEDARSKAPSUTBILDNING

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Ekroth; Jeanette Petrini; [2018]
  Nyckelord :self-support; self-efficacy; affirmation; self-awareness; reflection; to hold back; internal sense of security; självstöd; self-efficacy; bekräftelse; självinsikt; spegla; att vänta in; inre trygghet;

  Sammanfattning : Ledarskap har en inverkan på medarbetarnas hälsa och påverkar arbetsprestationen. Utifrån detta erbjuder man i Mora kommun sina chefer att genomgå en ledarskapsutbildning. Syftet med vår kvalitativa intervjustudie är att undersöka ledares förväntningar och upplevelse av utbildningen samt syn på och upplevelse av självstöd. LÄS MER

 3. 3. Hudlösheten i föräldrablivandet : om kvinnors existentiella hälsa i relation till reproduktion ur barnmorskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Åsa Gamgam Leanderz; [2018]
  Nyckelord :hermeneutics; communication; transition; spiritual; maternity; pregnancy; hermeneutik; kommunikation; transition; andlig; barnmorskemottagning; graviditet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor möter kvinnor när deras existentiella hälsa utmanas vilket innebär att barnmorskors förståelse för existentiell hälsa är betydelsefullt att belysa Syfte: Att fördjupa förståelsen av meningen med existentiell hälsa i relation till reproduktion ur barnmorskors perspektiv. Metod: Sju barnmorskor skrev ned sina reflektioner gällande kvinnors existentiella hälsa i ett frågeformulär. LÄS MER

 4. 4. På jakt efter motivation : En intervjustudie om träningsentreprenörer, drivkraft och motivation

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johannes Ojanperä; [2017]
  Nyckelord :motivation; drivkraft; fysisk aktivitet; träningsentreprenör; entreprenör; hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur träningsentreprenörer motiverar sig professionellt och privat, samt vilka drivkrafter som ligger till grund för deras fysiskt aktiva livsstil. Studien kommer dessutom undersöka vilka egenskaper som kännetecknar en träningsentreprenör för att få en djupare förståelse om vad som ligger till grund för deras driv. LÄS MER

 5. 5. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER