Sökning: "Inre-motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 710 uppsatser innehållade ordet Inre-motivation.

 1. 1. Motivation för lärande i några av Skolverkets moduler i matematikdidaktik för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Norell; [2022]
  Nyckelord :moduler; matematikdidaktik; kompetensutveckling; motivation; drivkrafter; matematik; dokumentstudie; tematisk analys; självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Motivation till att lära är viktigt i skolan. Trots det så nämns ordet motivation varken i skollagen, läroplanen för gymnasiet eller ämnesplanen i matematik. LÄS MER

 2. 2. Administrerar vi bort arbetsmotivationen? : En kvalitativ studie om hur det administrativa arbetet påverkar arbetsmotivationen hos läkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Isak Smårs; [2022]
  Nyckelord :Motivation; administrativt arbetet; inre motivation; professionell kultur; illegitima uppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det administrativa arbetets påverkan på arbetsmotivationen hos läkare som arbetar i en svensk kontext. Andelen av svenska läkares arbetstid som går till administration har under de senaste åren varit ett uppmärksammat samt omdiskuterat ämne. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förändrade livssituationer efter pandemin - en kvalitativ studie om orsaker till större livsförändrande beslut till följd av Covid 19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elhan Guleid Abdi; [2022]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; ledarskapsstilar; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor inverkan på alla delar av världen och har bidragit till att människor har varit tvungna att ta livsavgörande beslut. Det finns även individer som själva har valt att gå en annan väg i livet och tagit ett livsförändrande beslut. LÄS MER

 4. 4. Autonom motivation och dess betydelse hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ekaterina Kolosova; [2022]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; autonom motivation; Self-Determination Theory; autonomi; kompetens; samhörighet.;

  Sammanfattning : Autonomi har en betydande inverkan på vår inre motivation. När vi har en inremotivation är vi mer nöjda och tror att det vi gör är mer spännande. Vi känner oss merproduktiva och tar till oss information på ett djupgående sätt. LÄS MER

 5. 5. Universitetsstudenters motivation i akademiska studier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Saaf; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Akademiska studier; Inre motivation; Yttre motivation; Studenter;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats var att undersöka hur studenter upplever motivation och hur det i sin tur påverkar deras akademiska studier. De frågeställningar jag utgick från är: Hur upplever universitetsstudenter motivation och dess betydelse i studielivet? I vilken utsträckning upplever studenter att inre respektive yttre motivation påverkar deras akademiska studier? Hur hanterar universitetsstudenter brist på motivation i sina studier? För att besvara mina frågeställningar genomförde jag en kvalitativ studie där det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER