Sökning: "Insats fördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Insats fördelning.

 1. 1. Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre : - En registerstudie bland individer 65 till 70 år i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Birgitta Seleskog; [2020]
  Nyckelord :dental caries; dental hygienist; epidemiology; retrospective cross-sectional study; quality register SKaPa; epidemiologi; karies; kvalitetsregister SKaPa; retrospektiv tvärsnittsstudie; tandhygienist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kariessjukdomen hör till en av världens vanligaste sjukdomar med flertalet kända orsaks- och riskfaktorer. För att bevara en god oral hälsa utgör förebyggande tandvård en betydelsefull del bland äldre och kan ha en stor inverkan på en individs livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Effort distribution for the Small System Migration Framework

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Cornelis Strohkirch; Marcus Österberg; [2019]
  Nyckelord :Effort; Effort distribution; Effort Estimation; Migration; Migration framework; Insats; Insats fördelning; Insats estimering; Migrering; Migreringsramverk;

  Sammanfattning : Performing a migration of a legacy system can often be a daunting task. However, there often comes a time where maintaining a legacy system is not profitable. At such a time, estimating how much effort is required to perform a migration can be vital for the legacy system holders. LÄS MER

 3. 3. Ett ramverk för fördelning av arbetsinsats vid injektion och upptäckt av mjukvarufel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adam Ekström; Felix Magnell; [2019]
  Nyckelord :Effort; Effort distribubtion; Software Fault Injection; Software Fault Detection; Framework; Insats; Insatsdistribution; Software Fault Injection; Software Fault Detection; Ramverk;

  Sammanfattning : Software developers spend much time on finding and fixing software faults, both during the development and the maintanence of the system. Despite this, there hasn’t been much research done on the effort that these activities require. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar om markvärdestegring och dess fördelning : En fallstudie på den planerade spårvägsinvestering i södra Uppsala - Ultunalänken och Kunskapsspåret

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johan Sellén; [2019]
  Nyckelord :land value capture; markvärdestegring; oförtjänt markvärdestegring; medfinansieringsersättning; värdeåterföring;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett problem för den offentliga makten att finansiera ny hållbar transportinfrastruktur i städer. Syftet med denna undersökning är att klargöra hur olika parter uppfattar markvärdestegring vid en ny omfattande spårvägsinvestering samt hur det uppfattar en rättvis fördelning av denna. LÄS MER

 5. 5. Nationellt ägandeskap; lösningen som blir ett problem : den svenska biståndsinsatsen i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anna Bergstrand; [2013]
  Nyckelord :Sverige; Afghanistan; biståndsinsats; utvecklingssamarbetsinsats; nationellt ägarskap; soptunnemodellen;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att pröva om teoribildningen "soptunnemodellen" kan skapa en förståelse för att nationellt ägarskap presenteras som en lösning på den svenska biståndsinsatsen till Afghanistan, trots att regeringens beskrivning av Afghanistan och biståndsmedlens fördelning kan uppfattas som motsägelsefullt.Med grund i soptunnemodellen där lösningar söker efter problem beskrivs det diskursiva brottet i svensk biståndspolitik runt 2003 där regeringen i en propositionen beskrev hur den svenska biståndspolitiken skulle läggas om till att utgå från principen om nationellt ägarskap, där mottagarländerna skulle gå från att vara objekt till att vara subjekt. LÄS MER