Sökning: "Inskolning"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade ordet Inskolning.

 1. 1. Trygg anknytning vid inskolning : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om trygg anknytning vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning; Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Östlund; Sandy Yaqo; [2021]
  Nyckelord :Inskolning; trygghet; anknytning; förskollärare; barn; förskola; trygg bas; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om åtta förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring hur de skapar trygg anknytning till barn vid inskolning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare i olika förskolor i två olika kommuner med syfte att se likheter och skillnader i deras beskrivna arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Det är det som vi är här för : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; anknytningsarbete; anknytning; trygg anknytning; definitioner; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan. För att nå upp till detta syfte har följande frågeställningar använts; 1) Vilka definitioner har verksamma förskollärare på anknytning? 2) Vilka strategier använder verksamma förskollärare i sitt arbete för att etablera en trygg anknytning till barnen? 3) Hur resonerar verksamma förskollärare om anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan? 4) Vilka utmaningar upplever verksamma förskollärare i sitt arbete med barns anknytningsprocesser? I studiens resultat synliggörs att de fyra förskollärarna har väldigt likartade uppfattningar om anknytningen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. ”Alla barn och familjer ska få ett bra bemötande på förskolan, vem man än är och var man än kommer ifrån” : En kvalitativ intervjustudie om det första mötet med nyanlända barn och familjer på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; inskolning; interkulturellt förhållningssätt; kultur; nyanländ; språk; trygghet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare säger sig arbeta för att skapa trygghet till nyanlända barn och vårdnadshavare vid inskolning. Följande forskningsfrågor ligger till grund för studien: Hur beskriver förskollärare att inskolning sker av nyanlända barn och vårdnadshavare på förskolan för att skapa trygghet? Hur säger sig förskollärare kommunicera med nyanlända barn och vårdnadshavare vid inskolning för att skapa trygghet? Vilka utmaningar säger sig förskollärare uppleva vid inskolning av nyanlända barn och vårdnadshavare? Studiens teoretiska utgångpunkt utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av att arbeta under COVID-19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Henrik Olsson; Tommy Nordin; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Experiences; Operating room nurse; Pandemic; Qualitative content analysis; Semistructured interview; Covid-19; Erfarenheter; Kvalitativ innehållsanalys; Operationssjuksköterska; Pandemi; Semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Introduktion: Covid-19 pandemin har i Sverige inneburit förändringar på samhällelig nivå såsom restriktioner och allmänna råd i syfte att minska smittspridningen. Omställningar inom den svenska hälso- och sjukvården innebar att operationssjukvården påverkades i form av att antalet elektiva operationer minskade. LÄS MER

 5. 5. Att vara nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska under en pandemi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Svensson; Alexander Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; intensivvårdsavdelning; kvalitativ metod; nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska; pandemi;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas personer med svikt i ett eller flera organ. Patienterna har ofta komplexa tillstånd och kan gå från stabil till kritisk sjuk mycket fort. För att vara kvalificerad att arbeta på en intensivvårdsavdelning kräver avancerad teoretisk och praktisk kunskap. LÄS MER