Sökning: "Inskolning"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Inskolning.

 1. 1. Vårdnadshavares erfarenheter av inskolning : En kvantitativ studie om vårdnadshavares betydelsefulla aspekter av- samt önskningar vid inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Jonsson; Mathilda Lindeborgh; [2022]
  Nyckelord :Feeling of safety; holistic perspective; introduction meeting; schooling; Holistiskt perspektiv; inskolning; introduktionssamtal; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vårdnadshavares erfarenheter av inskolning i den svenska förskolan. Mer specifikt undersöks vad vårdnadshavare skattar positivt respektive negativt vid inskolning, samt vilka förslag på förbättringar som vårdnadshavare ger i relation till inskolning i den svenska förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares strategier och förståelser om barns anknytning i förskolan : En intervjustudie med sex förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sofia Engström; Linda Magnell; [2022]
  Nyckelord :Attachment; attachment relationships; preschool; preschool teacher; preschool teacher strategies; schooling; Anknytning; anknytningsrelationer; förskola; förskollärare; förskollärarstrategier; inskolning;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien syftar till att undersöka vilka olika strategier sex förskollärare beskriver kan ha betydelse för att skapa en trygg anknytning mellan barnen i förskolan och pedagogerna. Den teoretiska utgångspunkten som låg till grund för studiens syfte och frågeställningar var Bowlbys (2010) anknytningsteori. LÄS MER

 3. 3. Trygg anknytning vid inskolning : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter om trygg anknytning vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning; Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Östlund; Sandy Yaqo; [2021]
  Nyckelord :Inskolning; trygghet; anknytning; förskollärare; barn; förskola; trygg bas; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om åtta förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring hur de skapar trygg anknytning till barn vid inskolning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare i olika förskolor i två olika kommuner med syfte att se likheter och skillnader i deras beskrivna arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Det är det som vi är här för : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; anknytningsarbete; anknytning; trygg anknytning; definitioner; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan. För att nå upp till detta syfte har följande frågeställningar använts; 1) Vilka definitioner har verksamma förskollärare på anknytning? 2) Vilka strategier använder verksamma förskollärare i sitt arbete för att etablera en trygg anknytning till barnen? 3) Hur resonerar verksamma förskollärare om anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan? 4) Vilka utmaningar upplever verksamma förskollärare i sitt arbete med barns anknytningsprocesser? I studiens resultat synliggörs att de fyra förskollärarna har väldigt likartade uppfattningar om anknytningen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. ”Hur ska de förstå mitt barn?” : En kvalitativ studie kring vårdnadshavares upplevelser av sitt barns inskolning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Arlinda Zejnullahu; Sanna Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Essens; inskolning; livsvärld; pedagog; samverkan; trygghet; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Inskolning i förskolan utifrån pedagogers perspektiv synliggörs mer i forskning jämfört med vårdnadshavares. Denna studie kommer därför belysa vårdnadshavarnas perspektiv där känslor, tankar och upplevelser lyfts för att pedagoger ska kunna bemöta dessa förväntningar på bästa sätt. LÄS MER