Sökning: "Installation"

Visar resultat 1 - 5 av 1450 uppsatser innehållade ordet Installation.

 1. 1. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
  Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

  Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER

 2. 2. Skötseln av extensiva gröna tak

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Sammanfattning : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. LÄS MER

 3. 3. Sverdrup : Ocean current powerplant

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oscar Nilsson; Olle Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : At this time humanity is generating energy through several sources; windpower, solarpower,water power, nuclear power and geothermic power, of which most are well established. Whatdoes not quite keep up in the development is waterpower at sea. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av dimsprinkler, boende- och traditionella sprinklersystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pontus Renström; Andreas Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :traditional sprinkler; residential sprinkler; high pressure water mist sprinkler; water consumption; fire; flux density; Traditionell sprinkler; boendesprinkler; dimsprinkler; vattenåtgång; utnyttjandegrad; brandsäkerhet; vattentäthet;

  Sammanfattning : Högre flerbostadshus leder till ökade brandkrav. För att lättare uppnå dessa krav kan ett sprinklersystem installeras i byggnaden. Denna rapport syftar till att undersöka och jämföra system med traditionell sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler i form av en litteraturstudie följt av en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus : Fallstudie på bostadsområde från 1960

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Hanna Marklund; [2020]
  Nyckelord :effekt; energi; åtgärder; renovering; bostadshus; 1960; effektsignatur; fjärrvärme; bostadsbolag; solvärme; borrhålslagring; solceller; vätgaslagring;

  Sammanfattning : There are several residential buildings in Sweden today that are in need of renovations and if this is done in a clever and energy efficient way it has potential to help achieve Sweden’s political energy and climate goals. The purpose of this thesis is to analyse one of Uppsalahem’s older residential areas for future renovations, with focus on energy and power solutions for energy efficiency, energy production and storage. LÄS MER