Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av energiprestanda : Granskning av verkligt utförande i byggnad 14D Hjältarnas hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stig Viil; [2019]
  Nyckelord :Energiprestanda; Hjältarnas hus; 14D;

  Sammanfattning : På uppdrag av Region Västerbotten har författaren analyserat och utvärderat energiprestandan i Hjältarnas Hus, byggnad 14D i Umeå. Byggnaden är ett anhörighus på den västra sidan av sjukhusområdet som består av 4 våningsplan med 1658 m2, varav 390 m2 består av en ombyggnad av en portvaktarbostad och 1268 m2 av en tillbyggnad med en förbindelse som kallas för ”länken”. LÄS MER

 3. 3. Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Petter Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. LÄS MER

 4. 4. Utmaningen att designa en pedagogisk mobilapplikation : Ett designförslag till en mobilapplikation för installation av inomhuspositionering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :inomhuspositionering; senion; interaktionsdesign; instruktionsdesign; informationsdesign; installationsapplikation;

  Sammanfattning : Senion AB gör idag installationer av inomhuspositionering över hela världen och idag utförs de allra flesta installationerna av personal som flyger dit. På lång sikt är det nödvändigt att kunden kan göra installationer eller i alla fall mindre justeringar utan att personal behöver skickas dit. LÄS MER

 5. 5. Brandskydd efter tid - Uppfylls funktionen av brandskyddsinstallationer efter tid de krav som förutsätts vid nybyggnation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Felix de Dardel; [2019]
  Nyckelord :brand; brandingenjör; brandskydd efter tid; byggnadtekniskt brandskydd;

  Sammanfattning : Nya byggnader konstrueras och uppförs dagligen i Sverige. Då utvecklingen går framåt blir personer mer specificerade inom olika byggnadstekniska områden och tidsramarna för byggnation blir allt stramare. LÄS MER