Sökning: "Instititutionell teori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Instititutionell teori.

 1. 1. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsinformation i årsredovisningar –En jämförelse av statliga och privata företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Vilhelmsson; Sofia Cesarini; [2016-06-13]
  Nyckelord :Hållbarhet; integrerad rapportering; hållbarhetsrapportering; Global Reporting Initative; IIRC; the Integrated Reporting Framework; instititutionell teori; legitimitetsteori; intressentteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhetsrapportering har ökat kraftigt de senaste decennierna som ett svar på ökade påtryckningar från olika intressenter i samhället om att företag ska arbeta mer aktivt för en hållbar utveckling. Ett antal ramverk för hållbarhetsrapportering har i samband med detta vuxit fram. LÄS MER

 3. 3. Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikt och revisionsplikt?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Suleyman Alp; Alexander Ekqvist; [2014]
  Nyckelord :Revisor; Revisorrollen; Revisionsrollen; Institutionell teori; Tvingande institutionell påverkan; Principal-agent teori; Revisionsteori; Argument; Dokumentanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikten och revisionsplikten? Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning/Revision Författare: Alexander Ekqvist och Suleyman Alp Handledare: Arne Fagerström År: 2014 Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva diskussionen som finns och har funnits i samhället gällande revisorns roll och identifiera för- och motargument i koppling till tvingande institutionell påverkan på utformningen av revisorns roll över tiden. Vidare kommer uppsatsen även belysa hur utökade krav på anmälningsplikt och revisionsplikt har påverkat utvecklingen av revisorns roll. LÄS MER