Sökning: "Institutioner i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Institutioner i samhället.

 1. 1. Skuldsamhället : En studie om statstjänstemännens samhällsuppdrag och praktiska arbetsvillkor på Kronofogden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :André Holm; [2020]
  Nyckelord :Kronofogdemyndigheten; samhällskontrakt; skuldsamhälle; idealtyp; system; livsvärld; rationalisering; förkroppsliganden.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en djupare förståelse för statstjänstemännens arbete på Kronofogden och till den övergripande samhälleliga diskursen om skuld, genom att undersöka hur praktikerna på myndigheten upplever och handlar i sin tjänsteutövning. Studiens empiri utgörs av intervjuer med tjänstemännen och deltagande observation. LÄS MER

 2. 2. Tusen föremål säger mer än tusen ord – En studie av historiebruk och materialitet i planeringen av Malmö Konstmuseums nya basutställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mimmi Sjö; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Materialitet; Föremålskännedom; Museum; Malmö Konstmuseum; Konsthistoria; Museiutställning; Basutställning; Föremål; Förmedling; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En undersökande studie av historiebruk och materialitet i den nya konsthistoriska basutställningen som just nu håller på att byggas på Malmö Konstmuseum. Undersökningen består av intervjuer med de två intendenter som ingår i utställningens projektgrupp. LÄS MER

 3. 3. HÄLSOFRÄMJANDE STRATEGIER OM ÖKAT INFLYTANDE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter av en ideell organisations folkhälsoarbete i Egypten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jad Abdul Hak; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; disability; health promotion; inclusion; strategies; Agenda 2030; funktionshinder; hälsofrämjande; inkludering; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ett hälsofrämjande arbete för att stärka hälsan för utsatta grupper. Arbetet inkluderar människor med funktionshinder och rätten till grundläggande rättigheter för allas lika värde. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig brottslighet : En kvalitativ studie av svensk press och deras framställning av kvinnliga förövare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig brottslighet; genus; media;

  Sammanfattning : Kvinnor och kvinnliga förövare har genom tiderna kommit i skymundan då både forskning och media har fokuserat på männen i allmänhet och manlig brottslighet i synnerlighet. Och detta är problematiskt eftersom kvinnor utgör en del av samhället. LÄS MER

 5. 5. Framtiden är självorganiserad? : Så ett frö och få det att växa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefine Alfredsson; Rebecca Farrensteiner; [2020]
  Nyckelord :Art Lab Gnesta; The self-organized; art; artists; artistic practice; artistic organization; the art world; cultural professional logic; institutional theory; institutional change; institutional logic; micro-resistance; sustainability; self-organization; Art Lab Gnesta; De självorganiserade; konst; konstnärer; konstnärlig praktik; konstnärlig organisering; konstvärlden; kulturprofessionell logik; institutionell teori; institutionell förändring; institutionella logiker; mikro-motstånd; hållbarhet; självorganisering;

  Sammanfattning : Background: Since the 1980s, society has been hit hard by economization and deprofessionalization through neoliberal abstract forms of governance. Control is achieved by measuring efficiency through simplified models. The demand for measurability has also hit the art field where administration and paperwork have increased. LÄS MER