Sökning: "Intangible assets"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Intangible assets.

 1. 1. Concretizing and legitimizing brand equity as a strategic investment : A qualitative study in the Swedish retail industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Arljung; Axel Eklund; [2020]
  Nyckelord :brand equity; shareholder value; retail;

  Sammanfattning : The retail industry has seen an immense increase in competition. Brands are becoming more similar, which makes it essential for firms to differentiate themselves against their competitors. The brand is considered the company's biggest intangible asset, possessing an array of different values for the company. LÄS MER

 2. 2. IFRS 3 - En revisorsfråga : Vilka faktorer påverkar tolkningen av IFRS 3?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emin Kheraifia; Viktor Lind; [2020]
  Nyckelord :IFRS 3; accounting quality; goodwill; acquisitions; audit quality; IFRS 3; redovisningskvalitet; goodwill; rörelseförvärv; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: IFRS 3 togs fram för att öka transparensen i de finansiella rapporterna genom att i högre grad särskilja immateriella tillgångar från goodwill och därmed höja informationsvärdet och beslutsanvändarbarheten för användare av de finansiella rapporterna. Ur ett svenskt perspektiv har dock inte IFRS 3 fått det genomslag IASB önskat, och det är därför av intresse att försöka förklara vilka revisorsspecifika faktorer som har en påverkan på hur IFRS 3 tolkas. LÄS MER

 3. 3. Hur fördelas övervärden vid rörelseförvärv? : En komparativ studie mellan branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Manella Baroji; Jasmine Mankhong; [2020]
  Nyckelord :Business acquisitions; IFRS 3; Goodwill; IAS 38; Intangible assets; industries; Rörelseförvärv; IFRS 3; Goodwill; IAS 38; Immateriella tillgångar; branscher;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: År 2005 infördes standarden IFRS 3 med syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i de finansiella rapporterna angående rörelseförvärv. Genom standarden infördes regler kring identifieringen av immateriella tillgångar för att kunna särskiljas från goodwill och därmed reducera goodwillposten. LÄS MER

 4. 4. Investerares perspektiv på användbarheten av immateriella tillgångar i finansiella rapporter : En kvalitativ studie ur ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Martin Olsson; Jacob Ekenberg; [2020]
  Nyckelord :intangible assets; financial statements; decision-making; usefulness; accounting; information asymmetry; user-perspective; immateriella tillgångar; finansiella rapporter; beslutsunderlag; användbarhet; redovisning; informationsasymmetri; användarperspektiv;

  Sammanfattning : Abstract Intangible assets is a thoroughly discussed subject in accounting research. Given the technological advances, intangibles become more common in today’s corporations. LÄS MER

 5. 5. Tillgångarna utanför Balansräkningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caspar Hedman; Theodor Hjelmstedt; Simon Montner; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Society and companies are becoming increasingly digitized. If you compare company structures historically and today you will see some palpable differences. Today, there are companies that work almost exclusively digitally. Therefore, a new focus is created on assets that lack physical form, that is intangible assets. LÄS MER