Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Narkotikamissbruk bland sjuksköterskor : - En integrerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Per Anttila; Linus Hallendorf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Narkotikamissbruk hos sjuksköterskor förekommer på arbetsplatser runtom i världen och påverkar patientsäkerheten samt den personliga hälsan negativt. Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap kring narkotikamissbruk hos sjuksköterskor, och utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Våldshandlingar på arbetsplatsen : I did not sign up for this!

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Indola; Sandra Peterson Kettler; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld utgör idag ett problem inom hälso- och sjukvård, då sjuksköterskor löper en stor risk att exponeras på grund av det patientnära arbete som professionen innebär. Den normalisering som utvecklas kring våldshandlingar ses medföra en komplexitet i yrkesutövandet. LÄS MER

 3. 3. How will an integrated sustainability tool contribute to strategy making? : a multiple case study of the Integrated Profit and Loss assessment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sanna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :corporate sustainability; decision making; integrated sustainability assessment; management; monetary evaluation; strategy making;

  Sammanfattning : The demand on companies from various stakeholders, such as customers and suppliers, to report impacts and sustainability efforts creates a need for sustainability reports to integrate the financial, environmental and social perspectives of a company. International research has during recent years focused on developing sustainability tools for measuring economic, social and environmental dimensions. LÄS MER

 4. 4. Barriärer som hindrar sjuksköterskans rapportering av fall där barn misstänks fara illa. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Fogelqvist Bredford; Johanna Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Barn som far illa; Sjuksköterska; Barriärer; Rapportering; Identifiering; Osäkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor rapporterar inte alltid sina misstankar om att barn far illa trots att rapportering kan vara livsavgörande för barn. Sjuksköterskor är skyldiga att ingripa vid misstanke om att barn far illa och måste känna till de krav som finns på rapportering. LÄS MER

 5. 5. Förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter : En studie av noterade europeiska bolags förvärv från och med 2013 till och med 2016

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Yazan Borhan; Sandra Fogenstad Renard; [2018]
  Nyckelord :Integrated reporting; decision usefulness; disclosures; stock price; stock return; goodwill; Integrerad rapportering; beslutsanvändbarhet; förvärv; förvärvsupplysningar; aktiepris; aktieavkastning; goodwill;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien har genomförts för att undersöka och analysera förvärvsupplysningars användbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter från och med år 2013 till och med år 2016. Tidigare studier undersöker integrerade rapporters beslutsanvändbarhet utifrån ett investerarperspektiv, vilket kopplas till reaktioner i bolagens aktiepris ochaktieavkastning. LÄS MER