Sökning: "Integritet social"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade orden Integritet social.

 1. 1. MED INTEGRITETEN SOM INSATS - En kvalitativ studie om riktad reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefine Jerkin; Laura Kvist; Julia Wohlén; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; äldre.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur äldre förhåller sig till riktad reklam på Instagram.Teori: Uses and Gratifications, attitydmodellen och Communication PrivacyManagement Theory, samt tidigare forskning om äldres medieanvändning,attityder till riktad reklam och integritet på sociala medier.Metod: Kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för patientens välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mika Nizamova; Zarah Barrett; [2021]
  Nyckelord :Patient satisfaction; Patient acceptance of health care; Patients; Environment design; Health facility environmen; Patienters nöjdhet; Patientens acceptans av vård; Patienter; Miljödesign; Vårdmiljö;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är beroende av hur miljön vi befinner oss i är utformad. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att se efter att vårdmiljön uppfyller patientens behov. LÄS MER

 3. 3. Impact of the Distributed Ledger Technology (DLT) IOTA on Smart Cities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :BENEDIKT STEINER; VINCENT NEIDLINGER; [2021]
  Nyckelord :IOTA; DAG; Tangle; Distributed Ledger Technology DLT ; Blockchain; Smart City; IoT; IOTA; DAG; Tangle; Distributed Ledger Technology DLT ; Blockchain; Smart City; IoT;

  Sammanfattning : This article analyses the impact of the IOTA distributed ledger technology (DLT) on smart cities. The world population is rapidly increasing while at the same time trends such as urbanization shape future demographics. LÄS MER

 4. 4. Vad kan vara smart i en smart stad? : En utvärderande fallstudie av Vallastaden - hur ser olika intressenter på digitala situationer och dess effekter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Denesfay Otto; Robert Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smarta städer; smart stad; digitala situationer; IKT; miljömässig hållbarhet; social hållbarhet; personlig integritet; digitalisering;

  Sammanfattning : Enligt forskning finns det ingen enskild definition av en smart stad i allmänhet och vad ordet “smart” i begreppet faktiskt betyder i synnerhet. Det finns därför ett behov att, i detta unga forskningsfält, undersöka smarta städer. LÄS MER

 5. 5. Konsumenters upplevelse av företags användning av social media som en kanal för marknadsföringsaktiviteter : En kvalitativ intervjustudie på konsumenters upplevelse av social media, kundengagemang och personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Georgeson; Nicole Holmes; [2021]
  Nyckelord :CRM; Customer Relationship Management; Social media; Socialt CRM; Kundengagemang; Personaliserad marknadsföring;

  Sammanfattning : Som ett resultat av att fler konsumenter idag befinner sig på social media samtidigt som fler företag strävar efter förbättrade kundrelationer har Socialt CRM (Customer Relationship Management) blivit en vital strategi för kundrelationer för företag. Socialt CRM är ännu ett relativt outforskat område som vid felaktig användning och implementering kan resultera i finansiella misslyckanden. LÄS MER