Sökning: "Intensive care unit"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade orden Intensive care unit.

 1. 1. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 2. 2. Intrahospital transport av kritiskt sjuka patienter : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv - en fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Gustavsson; Katarina Wall; [2019]
  Nyckelord :Critically ill patients; experience; focus group interview; intrahospital transport; intensive care nurse; intensive care unit; patient safety; qualitative research; Erfarenhet; fokusgruppsintervju; intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterska; intrahospital transport; kritiskt sjuka patienter; kvalitativ ansats; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: De intrahospitala transporterna av kritiskt sjuka patienter ökar på grund av en alltmer avancerad intensivsjukvård. Transporterna är ofta associerade med komplikationsrisker och kan därmed även påverka patientsäkerheten, trots detta saknas det idag studier om intensivvårds-sjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Bemötandet av anhöriga till hjärndöda patienter aktuella för organdonation. : Att beskriva viktiga aspekter i intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsarbete- En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Petersson; [2019]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; bemötande; anhörig; hjärndöd; organdonation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom intensivvården bedrivs den mest avancerade vården för att rädda liv på de allra sjukaste eller mest skadade patienterna. Men ibland är det inte möjligt och en patient konstateras hjärndöd, vilket då kan leda till att den avlidnes organ kan användas för donation. LÄS MER

 4. 4. ANHÖRIGAS UPPLEVDA SITUATION NÄR EN NÄRSTÅENDE VÅRDAS PÅ EN INTENSIVVÅRDSAVDELNING : -En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Henrik Bergström; Andreas Hammar; [2019]
  Nyckelord :Environment; Experiences; Family member; Healthcare; Support; Erfarenhet; Familjemedlem; Hjälp; Sjukvård; Omgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen är en avdelning där kritiskt- och akut sjuka patienter vårdas. Avdelningen har specialiserade rutiner och utrustning för omvårdnad samt övervakning. Sjuksköterskan på en intensivvårdsavdelning har ansvar över omvårdnaden av patienten tillsammans med ledandet av omvårdnadsarbetet i vårdlaget. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av att använda kommunikationsverktyg vid överrapportering från anestesipersonal till postoperativ avdelning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Samela Halimic; Josephine Alm; [2019]
  Nyckelord :Anesthetist nurse; anesthesiologist; communication tool; handover; post-operative and intensive care unit; systematic literature review; Anestesisjuksköterska; anestesiolog; kommunikationsverktyg; överrapportering; postoperativ-och intensivvårdsavdelning; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande kommunikation mellan vårdpersonal är en av de vanligaste orsakerna till de skador och avvikelserapporter som årligen uppstår inom hälso- och sjukvården. Vid ett överrapporteringstillfälle finns risk att information missförstås eller att information inte överlämnas vilket därmed kan äventyra patientsäkerheten och en god vård. LÄS MER